Aktualna tematyka badawczo-usługowa

AKTUALNA TEMATYKA BADAWCZO-USŁUGOWA REALIZOWANA
W ZAKŁADZIE OCHRONY LASU

BADANIA

Kierunek nr 1. Doskonalenie metod ochrony lasu przed owadami zgodnie z IPM (Integrowana ochrona lasu przed szkodliwymi owadami i patogenami)

 • Opracowanie integrowanej metody ochrony upraw leśnych przed owadami z uwzględnieniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD). Zastosowanie SWD w integrowanej metodzie ochrony upraw leśnych.
 • Możliwości wykorzystania owadobójczych wirusów, bakterii, grzybów i nicieni w integrowanej ochronie lasu przed szkodliwymi owadami leśnymi.
 • Ocena skuteczności nowych  biologicznych i chemicznych środków ochrony roślin w ograniczaniu liczebności szkodników i patogenów drzew leśnych.
 • Badania szybkości zanikania pestycydów w środowisku leśnym. (jako odrębny)
 • Badania feromonów i innych semiozwiązków do monitoringu występowania owadów leśnych,
 • Badania nad feromonem płciowym barczatki sosnówki Dendrolimus pini i jego wykorzystaniem w ochronie lasu.
 • Postępowanie profilaktyczno-ochronne w drzewostanach sosnowych i świerkowych zagrożonych przez patogeny korzeni z rodzajów Heterobasidion i Armillaria.

 

Kierunek nr 2. Prognozowanie występowania owadów liściożernych i patogenów

 • Metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych.
 • Doskonalenie metod krótkoterminowej prognozy zagrożenia drzew leśnych ze strony patogenów igieł i korzeni

Kierunek nr 3. Biologia, ekologia oraz dynamika występowania szkodliwych owadów i patogenów drzew leśnych

 • Wielokierunkowe badania z zakresu biologii i ekologii owadów oraz patogenów powodujących szkody w lasach.
 • Poznanie czynników środowiskowych warunkujących występowanie i owocnikowanie grzybów z rodzaju trufla (Tuber) w lasach Polski.
 • Opracowywanie modeli do średnioterminowego prognozowania występowania szkodliwych owadów leśnych.
 • Kryteria oceny potencjału gradacyjnego głównych foliofagów sosny, jako podstawy do opracowania strategii postępowania ochronnego w zagrożonych drzewostanach.
 • Plantacje nasienne – zagrożenia i postępowanie ochronne.
 • Badanie procesów zamierania drzewostanów dębowych powodowanych przez obce inwazyjne patogeny korzeni, w tym z rodzaju Phytophthora.  
 • Badanie procesów zamierania drzewostanów modrzewiowych.

Kierunek nr 4. Monitoring zdrowotności lasu w aspekcie zagrożeń ze strony owadów i patogenów

 • Przyrodniczo-ekonomiczny monitoring naturalnej i sztucznej regeneracji lasu  w  drzewostanach uszkodzonych przez huragan.
 • Zastosowanie metod teledetekcji w monitoringu zdrowotności kompleksów leśnych.

Kierunek nr 5. Wzmacnianie odporności lasu na szkody powodowane przez owady i patogeny drzew

 • Badania nad konstytucyjną i indukowaną odpornością drzew leśnych na uszkodzenia powodowane przez owady i patogeniczne grzyby, jako element integrowanej metody ochrony lasu.
 • Poszukiwanie naturalnych antagonistów patogenów z rodzaju Phytophthora wśród mikroorganizmów zasiedlających tkanki dębów.  
 • Wpływ fosforynów-elicytorów odporności roślin na siedlisko i zdrowotność drzewostanów, w tym: opracowanie nowych metod oceny zdrowotności lasu i skuteczności stosowania fosforynów za pomocą zdjęć multispektralnych wykonanych za pomocą stratosferycznego samolotu UAV (SLE UAV).

      USŁUGI i PORADNICTWO – SŁUŻBA DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH

 • Badania rejestracyjne pestycydów dla leśnictwa.
 • Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych.
 • Stosowanie środków ochrony lasu zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, wraz z systematycznym opracowywaniem wykazu pestycydów zarejestrowanych do ochrony lasu w bieżącym roku.
 • Opracowywanie krótkoterminowej prognozy występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w kolejnym roku.