XXIII posiedzenie Rady Naukowej IBL

Porządek obrad 23. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
30 czerwca 2016 r.

1. Wręczenie dyplomu doktora nauk leśnych dr inż. ALEKSANDRZE ROSIE-GRUSZECKIEJ.
2. Uchwała o nadaniu oraz wręczenie prof. dr. hab. ANDRZEJOWI SZUJECKIEMU Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.
3. Opinia oraz podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. ADAMA ZYDRONIA w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
4. Przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO oraz wyznaczenie recenzentów.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis (DEA) w badaniu efektywności gospodarowania nadleśnictw”.

Promotor: dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa,

Recenzenci:

 • dr hab. Krzysztof Adamowicz (nauki leśne: ekonomika leśnictwa) z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • dr hab. Lech Płotkowski (nauki leśne: ekonomika leśnictwa, zarządzanie gospodarstwem leśnym), emerytowany pracownik Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

5. Przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. SŁAWOMIRA MAJEWSKIEGO oraz wyznaczenie recenzentów.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność zabiegów ograniczania liczebności owadów liściożernych wykonywanych różnymi rodzajami statków powietrznych”.

Promotor: dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa,

Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Jabłoński z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Recenzenci:

 • dr hab. Krzysztof Adamowicz (nauki leśne: ekonomika leśnictwa) z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (nauki rolnicze: agrofizyka, procesy i techniki produkcji roślinnej) z Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

6. Przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr inż. JOANNY SZEWCZYKIEWICZ oraz wyznaczenie recenzentów.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Polskie czasopisma z dziedziny nauk leśnych w światowych bazach danych oraz ich ocena parametryczna na przykładzie czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa”.

Promotor: dr hab. Katarzyna Materska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Drugi Promotor: dr hab. Iwona Skrzecz z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (nauki leśne: fitopatologia i mikologia leśna, ochrona lasu), emerytowany pracownik Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • prof. dr hab. Wiesław Babik (bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna: informacja naukowa, języki informacyjno-wyszukiwawcze, językoznawstwo, lingwistyka formalna, systemy informacyjno-wyszukiwawcze) z Wydziału Zarzadzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. HANNY SZMIDLI.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ rośliny-gospodarza i warunków glebowych na zbiorowiska ektomykoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.)”.

Promotor: dr hab. Dorota Hilszczańska z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

8. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. RADOSŁAWA GAWRYSIA.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)”.

Promotor: dr hab. Janusz Czerepko z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Boczoń z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

9. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr  inż. PAWŁA PRZYBYLSKIEGO.

Tytuł rozprawy: „Zmienność genetyczna wybranych plantacji nasiennych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w aspekcie błędów przypisania szczepów do drzew matecznych”.

Promotor rozprawy: dr hab. Ireneusz Odrzykoski z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Promotor pomocniczy: dr hab. Jan Kowalczyk z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Recenzenci:

 • dr hab. Justyna Nowakowska (agronomia: genetyka i hodowla roślin)
  z Laboratorium Biologii Molekularnej Instytutu Badawczego Leśnictwa. 
 • dr hab. Kinga Skrzyszewska (nauki leśne: nasiennictwo, szkółkarstwo i selekcja drzew leśnych) z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 •  

12. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr  inż. MIROSŁAWA WANIEWSKIEGO.

Tytuł rozprawy: „Siedliskowe i drzewostanowe uwarunkowania powstawania samosiewów dębowych (Quercus L.) w borach sosnowych Kotliny Sandomierskiej”.

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Recenzenci:

 • dr hab. Stanisław Drozdowski (nauki leśne: hodowla lasu) z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • dr hab. Rafał Paluch (nauki leśne: hodowla lasu) z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

13. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr DANUTY LOTZ.

14.  Opinia w sprawie przyznania stypendium habilitacyjnego dr. inż. ANDRZEJOWI BOCZONIOWI.

15. Opinia w sprawie przyznania stypendium habilitacyjnego dr. inż. KRZYSZTOFOWI STEREŃCZAKOWI.

16. Opinia w sprawie przyznania stypendium doktorskiego mgr. inż. MARKOWI RZOŃCY.

17. Opinia w sprawie zatrudnienia dr inż. ALEKSANDRY ROSY-GRUSZECKIEJ na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Lasu.

18. Opinia w sprawie zatrudnienia dr. inż. Bartłomieja Kraszewskiego na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zarzadzania Zasobami Leśnymi.

19. Opinia w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Dróżdż na stanowisko asystenta w Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego.

20. Opinia w sprawie zwiększenia wysokości stypendium doktorskiego i habilitacyjnego.

21. Opinia w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 5 Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad tworzenia i podziału środków z Funduszu Badań Własnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa oraz Zasad podziału dotacji na działalność statutową w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

22. Wyznaczenie dr hab. Wojciecha Grodzkiego na przedstawiciela Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa do Komisji ds. podziału środków z Funduszu Badań Własnych oraz dotacji na działalność statutową.

23. Korekta planu finansowego na 2016 r.

24. Opinia w sprawie Regulaminu wyborów członków Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencja 2016-2020.

25. Wyznaczenie 4 przedstawicieli Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa do prac
w Komisji wyborczej.