XXII posiedzenie Rady Naukowej IBL

Porządek obrad 22. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
12 maja 2016 r.

1. Wręczenie dyplomów nagród Dyrektora IBL za 2015 r. następującym pracownikom Instytutu:

Nagroda I stopnia za publikacje naukowe z afiliacją IBL:

 • dr hab. Lidia Sukovata

Nagroda II stopnia za publikacje naukowe z afiliacją IBL:

 • dr hab. Dorota Dobrowolska,
 • dr hab. Iwona Skrzecz,
 • dr inż. Adam Sikora,
 • prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald,
 • dr inż. Tomasz Jaworski.

Nagroda III stopnia za publikacje naukowe z afiliacją IBL:

 • dr inż. Marzena Niemczyk.

Nagroda III stopnia za organizację międzynarodowej konferencji pt. „Systemy wspierania decyzji w leśnictwie”, zespół w składzie:

 • mgr inż. Radomir Bałazy,
 • mgr inż. Miłosz Mielcarek,
 • inż. Aneta Brzdąkiewicz.

     Nagroda III stopnia za organizację międzynarodowej konferencji pt. „Zjawisko zamierania dębów w Europie – geneza, przebieg i możliwości ograniczania szkód”, zespół w składzie:

 • dr hab. Justyna Nowakowska,
 • dr hab. Tomasz Oszako, 
 • dr Katarzyna Kubiak,
 • dr inż. Anna Tereba,
 • mgr Katarzyna Kreft,
 • mgr Marta Siebyła,
 • mgr inż. Miłosz Tkaczyk,
 • Danuta Smyklińska.

Nagroda III stopnia za nowelizację systemu PEFC w Polsce, zespół w składzie:

 • dr inż. Krzysztof Jodłowski,
 • dr inż. Michał Kalinowski

Nagroda III stopnia za koordynację prac terenowych w ramach monitoringu lasu:

 • dr inż. Grzegorz Zajączkowski.

Nagroda III stopnia za wdrożenie wyników badań do Zasad Hodowli Lasu:

 • dr inż. Jan Łukaszewicz.

Nagroda III stopnia za przygotowanie do wynajmu powierzchni biurowych w budynku IBL przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., zespół w składzie:

 • mgr inż. Sławomir Glina,
 • mgr inż. Marcin Sołtan,
 • mgr Hubert Kowalski.

2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. ALEKSANDRY ROSY-GRUSZECKIEJ.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ warunków glebowych na występowanie owocników trufli – Tuber spp. w makroregionie Niecki Nidziańskiej.
Promotor: dr hab. Dorota Hilszczańska z Instytutu Badawczego Leśnictwa
Recenzenci:

 • dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • dr hab. Tomasz Leski z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

3. Przyjęcie recenzji rozprawy doktorskiej mgr. inż. MIROSŁAWA WANIEWSKIEGO oraz dopuszczenie jej do publicznej obrony.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Siedliskowe i drzewostanowe uwarunkowania powstawania samosiewów dębowych (Quercus L.) w borach sosnowych Kotliny Sandomierskiej.
Promotor: prof. dr. hab.  Tadeusz Andrzejczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Promotor pomocniczy: dr hab. Jan Kowalczyk z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Recenzenci:

 • dr hab. Stanisław Drozdowski z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
 • dr hab. Rafał Paluch z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

4. Przyjęcie recenzji rozprawy doktorskiej mgr. inż. PAWŁA PRZYBYLSKIEGO oraz dopuszczenie jej do publicznej obrony.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Zmienność genetyczna wybranych plantacji nasiennych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w aspekcie błędów przypisania szczepów do drzew matecznych.
Promotor: dr hab. Ireneusz Odrzykoski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Promotor pomocniczy: dr hab. Jan Kowalczyk z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Recenzenci:

 • dr hab. Justyna Nowakowska z Instytutu Badawczego Leśnictwa,
 • dr hab. Kinga Skrzyszewska z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

5. Podjęcie uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr inż. JOANNY SZEWCZYKIEWICZ oraz wyznaczenie promotorów.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Polskie czasopisma z dziedziny nauk leśnych w światowych bazach danych oraz ich ocena parametryczna na przykładzie czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa.
Promotor: dr hab. Katarzyna Materska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Drugi promotor: dr hab. Iwona Skrzecz z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

6. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. MARIUSZA KAPSY.

7. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. JOANNY SZEWCZYKIEWICZ.

8. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium habilitacyjnego
dr. JAKUBOWI GRYZOWI z Zakładu Ekologii Lasu IBL.

9. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego mgr  EWIE ZIN z Zakładu Lasów Naturalnych IBL.

10. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. MAŁGORZATY SUŁKOWSKIEJ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.

11. Opinia w sprawie zatrudnienia dr ALEKSANDRY TADEUSIAK na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii Lasu IBL.

12. Uchwalenie nowej treści Statutu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

13. Opinia w sprawie planu finansowego IBL na 2016 r.

14. Opinia w sprawie Sprawozdania finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa
za 2015 r.
oraz podziału zysku.

15. Opinia w sprawie Planu przychodów z badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa na 2016 r.

16. Opinia w sprawie Sprawozdania z działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa w 2015 r.

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.