XXI posiedzenie Rady Naukowej IBL

Protokół
z 21. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
które odbyło się 25 lutego 2016 r.

 1. Wręczenie dyplomu doktora nauk leśnych dr. inż. TOMASZOWI WRZALIKOWI.
 1. Podjęcie uchwały o nadaniu dr MAŁGORZACIE SUŁKOWSKIEJ stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych.
 1. Przyjęcie recenzji rozprawy doktorskiej mgr inż. ALEKSANDRY ROSY-GRUSZECKIEJ oraz dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ warunków glebowych na występowanie owocników trufli – Tuber spp. w makroregionie Niecki Nidziańskiej.

Promotor: dr hab. Dorota Hilszczańska z Instytutu Badawczego Leśnictwa

Recenzenci:

 • dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • dr hab. Tomasz Leski z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.
 1. Podjęcie uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. inż. MARKA RZOŃCY oraz wyznaczenie promotora.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ fenologii na wzrost wybranych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.).

Promotor: dr hab. Jan Kowalczyk z Instytutu Badawczego Leśnictwa,

Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Wojda z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

 1. Przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. PAWŁA PRZYBYLSKIEGO oraz wyznaczenie recenzentów.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Zmienność genetyczna wybranych plantacji nasiennych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w aspekcie błędów przypisania szczepów do drzew matecznych.

Promotor: dr hab. Ireneusz Odrzykoski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

Promotor pomocniczy: dr hab. Jan Kowalczyk z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Recenzenci:

 • dr hab. Justyna Nowakowska (agronomia: genetyka i hodowla roślin) z Instytutu Badawczego Leśnictwa,
 • dr hab. Kinga Skrzyszewska (nauki leśne: nasiennictwo, szkółkarstwo i selekcja drzew leśnych) z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 1. Przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. MIROSŁAWA  WANIEWSKIEGO oraz wyznaczenie recenzentów.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Siedliskowe i drzewostanowe uwarunkowania powstawania samosiewów dębowych (Quercus L.) w borach sosnowych Kotliny Sandomierskiej

Promotor: prof. dr. hab.  Tadeusz Andrzejczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Promotor pomocniczy: dr hab. Jan Kowalczyk z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Recenzenci:

 • dr hab. Stanisław Drozdowski (nauki leśne: hodowla lasu) z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
 • dr hab. Rafał Paluch (nauki leśne: hodowla lasu) z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 1. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej mgr. inż. WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO.

Tytuł dotychczasowy: Czynniki wpływające na efektywność ekonomiczną nadleśnictw.

Tytuł nowy:  Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis (DEA) w badaniu efektywności gospodarowania nadleśnictw.

 1. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. SŁAWOMIRA MAJEWSKIEGO.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Efektywność zabiegów ograniczania liczebności owadów liściożernych wykonywanych różnymi rodzajami statków powietrznych

 1. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. MARCINA MIONSKOWSKIEGO.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Związek rzeźby terenu z uszkodzeniem drzewostanów w Beskidzie Żywieckim.

 1. Opinia w sprawie przyznania stypendium doktorskiego mgr. inż. MIŁOSZOWI TKACZYKOWI.

Tytuł rozprawy doktorskiej:  Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej.

 1. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego mgr. inż. MARIUSZOWI KAPSIE.

Tytuł rozprawy doktorskiej:  Zróżnicowanie genetyczne sosny limby (Pinus cembra L.) z wybranych stanowisk w Tatrach na podstawie cech potomstwa

 1. Uzupełnienie składu Kapituły Medalu Instytutu Badawczego Leśnictwa im. Jana Teodora Hausbrandta za zasługi dla rozwoju nauk leśnych o przedstawiciela RN IBL z tytułem naukowym.