Biologia Molekularna

kierownik komórki

dr hab. Justyna Nowakowska

telefon:
22 7150 467

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 337
faks:
22 71 50 338
adres:

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Badania i usługi dotyczą:

  1. Oceny zróżnicowania genetycznego populacji głównych gatunków drzew leśnych, patogenów grzybowych i ssaków (genotypowanie, sekwencjonowanie, filogeneza),
  2. Zachowania puli genowej populacji oraz wzbogacania różnorodności genetycznej organizmów leśnych,
  3. Przepływ genów w procesie odnowienia drzewostanów,
  4. Analizy cech hodowlanych i adaptacyjnych organizmów na podstawie analizy DNA i RNA (ekspresja genów),
  5. Detekcji i precyzyjnej identyfikacji za pomocą metod molekularnych czynników szkodotwórczych (owady, grzyby, inne organizmy) na poziomie gatunku i podgatunku, ze szczególnym uwzględnieniem obcych inwazyjnych organizmów,
  6. Identyfikacji drewna pokradzieżowego dla celów procesowych Straży Leśnej, nadleśnictw, sądów i Policji,
  7. Identyfikacji mieszańców gatunkowych na podstawie polimorfizmu DNA,
  8. Weryfikacji pochodzenia klonów drzew na plantacjach oraz przebiegu granic regionów leśnego materiału podstawowego po uwzględnieniu zróżnicowania genetycznego drzewostanów,
  9. Inżynierii genetycznej organizmów leśnych.  

Zakres analiz

Wykonujemy analizy identyfikacji molekularnej, począwszy od izolacji kwasów nukleinowych, po analizy zróżnicowania genomów podstawowych gatunków drzew leśnych, patogenów grzybowych (Heterobasidion sp., Chalara, Dothistroma), lęgniowców z rodzaju Phytophthora i Pythium, a także owadów i ssaków (gacki, nocki, jeleniowate) na podstawie analizy polimorfizmu DNA jądrowego i organellowego (DNA chloroplastowe i mitochondrialne) oraz sekwencjonowania.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową renomowanych firm światowych, m.in. sekwenatory kapilarne 3500 Genetic Analyzer (LifeTechnology™) i CEQ 8800 (Beckman-CoulterR), termocyklery (VeritiR, BioRadR), Step One Plus real-time PCR (LifeTechnology™), BioanalyserR służący do przeprowadzenia elektroforezy chipowej, spektrofotometr NanoDropR ND-1000 i wiele innych.

W celu przeprowadzenia analiz DNA tkanek roślin pochodzących z nielegalnego handlu drewnem, zabezpieczone próbki drewna (sosny, świerka, jodły, modrzewia, buka, dębu, jesionu, graba, brzozy i olszy), lub tkanek roślinnych porażonych przez patogeny z rodzaju Phytophthora i Pythium, prosimy przesłać w zaadresowanej przesyłce za pomocą poczty kurierskiej na adres:

Dr hab. Justyna Nowakowska
Laboratorium Biologii Molekularnej
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

tel. 22 7150 336 lub 22 7150 339

Czas wykonania ekspertyzy z wydaniem opinii to 10-16 dni dla przysłanych prób.

Zasady pobrania prób
Cennik

Informacje zakładowe

Analizy DNA drewna, grzybów owadów i ssaków