Projekty NFOŚiGW

1. Projekt nr 83/2019/Wn50/EE-EE/D
Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie

2. Projekt nr 28/2019/Wn50/EE-ee/D
Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania

3. Projekt nr 151/2018/Wn50/EE-BS/D
Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

4. Projekt nr 376/2010/Wn-07/OP-WK/D
Zwiększenie stabilności i odporności biologicznej lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

5. Projekt nr 456/2010/Wn50/MN-AP/D
Zakup aparatury pomiarowej, rejestracyjnej i analitycznej wykorzystywanej w pracach monitoringu lasu na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu, powierzchniach monitoringu intensywnego i w laboratorium analiz chemicznych

6. Projekt nr 452/2021/Wn50/NE-PR/D
Opracowanie ostatecznej wersji Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych

7. Projekt nr 456/2021/Wn50/NE-PR/D
Budowa nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wraz trzyletnią obsługą informatyczną