Projekty MNiSW

 
 1. Sposób zagospodarowania drzewostanu a zmienność genetyczna odnowień naturalnych buka (Fagus sylvatica L.)
 2. Znaczenie wczesno-letniego pokarmu na rozród, kondycję i przeżywalność osobników oraz dynamikę populacji popielicy (Glis glis)
 3. System wspomagania decyzji (decision support systems) w ochronie lasów przed foliofagami sosny
 4. Ocena zróżnicowania wewnątrzgatunkowego sosny limby (Pinus cembra L.) z czterech tatrzańskich proweniencji na podstawie cech potomstwa
 5. Identyfikacja czynników wpływających na efektywność gospodarowania nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z wykorzystaniem metody DEA
 6. Mikrorozmnażanie wybranych genotypów i ocena zmienności genetycznej klonów robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.)
 7. Rola hurtowni danych w procesie wnioskowania naukowego
 8. Dynamika liczebności, skład pokarmu i nakładanie się nisz pokarmowych ptaków szponiastych i sów w środkowej Polsce
 9. Zastosowanie testów biochemicznych do oceny żyzności siedlisk leśnych w wybranych rezerwatach cisa pospolitego
 10. Ryzyko uszkodzenia drzewostanów przez wiatr w Beskidzie Żywieckim
 11. Nadziemny przepływ pierwiastków w ekosystemie leśnym na podstawie badań empirycznych i modelowych
 12. Laserowi odkrywcy - nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. świętokrzyskiego
 13. Zestaw do analizowania barwionych preparatów mikroskopowych z tkanek miękkich roślin
 14. Wsparcie dla czasopism naukowych (Leśne Prace Badawcze)
 15. Zestaw do pomiarów fotosyntezy i powierzchni aparatów fotosyntetycznych