IBL
Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani Marzenie Niemczyk

22
mar
2021

18 marca 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Marzenie Niemczyk stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne Marzena Niemczyk

   Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego był cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt.: Produkcyjność i inne cechy ekonomicznie istotne w selekcji klonów mieszańców topoli oraz ich zdolność adaptacyjna do wzrostu w warunkach klimatycznych miejsca wprowadzenia.

Powierzchnie doświadczalne w borealnej części prowincji Alberta w Kanadzie

   Zrealizowane badania przeprowadzono na powierzchniach doświadczalnych zlokalizowanych w północnej Polsce i borealnej części prowincji Alberta w Kanadzie. Głównym celem badań było określenie produkcyjności klonów mieszańców topoli z sekcji Aigeiros, Tacamahaca i Populus oraz powiązanie cech produkcyjnych z innymi cechami o znaczeniu ekonomicznym (cechy wpływające na jakość drewna) i adaptacyjnym (w tym adaptacji do zmian klimatu), a w efekcie opracowanie rekomendacji do wprowadzenia odpowiednich genotypów do produkcji biomasy w warunkach klimatycznych miejsca przyszłego wykorzystania w skali gospodarczej. Badania przeprowadzono na materiale badawczym w niespotykanej skali, reprezentowanym przez w sumie ponad 2000 klonów. Materiał badawczy stanowiły przede wszystkim nowe genotypy, testowane po raz pierwszy w lokalizacji potencjalnego wprowadzenia do uprawy, jak i odmiany wyselekcjonowane wcześniej i testowane pod względem ich przydatności do hodowli w warunkach klimatycznych miejsca docelowej uprawy w skali gospodarczej.

Dr hab. Marzena Niemczyk podczas prowadzenia badań w prowincji Alberta w Kanadzie

   Serdecznie gratulujemy!

TAGI: awanse naukowe habilitacja


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »