Opracowanie: Artur Sawicki
EL
Lasy a przemysł w świetle 40 lat badań

15
wrz
2013

W dniu 16 września 2013 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Lasy a przemysł w świetle wieloletnich badań w zasięgu oddziaływania Elektrowni Kozienice”.

Elektrownia „Kozienice" (od 2012 r. ENEA Wytwarzanie) jest największym w naszym kraju wytwórcą energii elektrycznej na węgiel kamienny, o aktualnej mocy 2900 MeW. Od 2017 r. po uruchomieniu kolejnego budowanego bloku o mocy 1000 Mew, będzie największą tego typu inwestycją w Europie. Do rzadkości, nie tylko w Polsce, należą wieloletnie kompleksowe badania zmian środowiska, rozpoczęte od "stanu zero", czyli jeszcze przed uruchomieniem zakładu przemysłowego.

    Właśnie takiemu podsumowaniu wieloaspektowych ocen i analiz poświęcone było seminarium pt. „Lasy a przemysł w świetle wieloletnich badań zmian środowiska leśnego w zasięgu oddziaływania Elektrowni Kozienice". Miało ono niecodzienny charakter, gdyż stanowiło swoisty dwugłos przedstawicieli ENEA Wytwarzanie: kierownika Wydziału Ochrony Środowiska mgr. inż. Mirosława Kowalczyka i kierownika Wydziału Aparatury Pomiarowej i Monitoringu inż. Rajmunda Mączyńskiego oraz ekspertów wielu dziedzin nauk przyrodniczych, systematycznie badających zmiany środowiska leśnego Puszczy Kozienickiej pod wpływem imisji Elektrowni. Na seminarium przybyli nestorzy-prekursorzy tych analiz, którzy przed 40-laty rozpoczęli badania na tym terenie: dr inż. Stanisław Dunikowski i prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski.

Mirosław Kowalczyk Rajmund Mączyński
Mgr inż. Mirosław Kowalczyk i inż. Rajmund Mączyński (ENEA Wytwarzanie)

Nestorzy IBL

Dr inż. Stanisław Dunikowski i prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski
(nestorzy, członkowie honorowi Rady Naukowej IBL)

 

 

 

    Syntezę wyników czterech dekad wieloaspektowych badań zmian ekosystemów leśnych w strefach oddziaływania imisji Elektrowni zaprezentowała dr Małgorzata Falencka-Jabłońska, będąca od 24 lat koordynatorem badań z zakresu tej problematyki w Zakładzie Ekologii Lasu IBL.

Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

(Zakład Ekologii Lasu IBL)

 

    Ocenom chemizmu gleb i dynamice jego zmian w strefach oddziaływania Elektrowni poświęcone było wystąpienie Justyny Marciniak. Dr hab. Maciej Skorupski - kierownik Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawił prezentację pt. „Roztocze jako bioindykator środowiska leśnego w zasięgu oddziaływania immisji". Referat dotyczący „Szkodników wtórnych i stanu zasiedlenia drzewostanów sosnowych w zasięgu oddziaływania Elektrowni" wygłosił Marek Miłkowski z Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Z kolei prezentację nt. „Oceny stanu drzewostanów sosnowych na podstawie wskaźników monitoringu fitopatologicznego" przedstawił prof. dr hab. Zbigniew Sierota.

Dr hab. Maciej Skorupski

Dr hab. Maciej Skorupski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

 

 

    Podkreślić należy, że w ramach wieloletniej współpracy z IBL pracownicy Elektrowni od 21 lat w sezonie grzewczym prowadzą pomiary pionowego gradientu zanieczyszczeń SO2 i NOx na powierzchniach badawczych (w koronach drzew, na 3 m oraz w warstwie runa - 0,3 m) w trzech strefach zagrożenia imisjami.

    Ożywiona dyskusja oraz wskazanie rangi wniosków wynikających z uzyskanych wyników badań są świadectwem, że wprowadzanie nowoczesnych technologii ogranicza w znacznym stopniu antropopresję i zgodnie z tytułem jednej z prezentacji może świadczyć „o przyjaźni z naturą". Wkrótce, w ramach wydawnictw IBL, ukaże się obszerna monografia poświęcona omawianej tematyce.

    Prezentowana problematyka cieszy się dużym zainteresowaniem, czego odzwierciedleniem był udział w seminarium zarówno przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, CILP, regionalnych dyrekcji LP, BULiGL, nadleśniczych gospodarujących na terenie Puszczy Kozienickiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i mediów: prasy leśnej, "Aury", „Biznesu i Ekologii", „Środowiska" i in. Wnioskiem końcowym seminarium był postulat, aby wyniki prowadzonych kompleksowych badań spopularyzować i upowszechnić wśród wszystkich grup wiekowych społeczeństwa.

tekst: Artur Sawicki

zdjęcia: L. Kruczek, A. Sawicki

TAGI: el seminarium


Informacje

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

15
wrz
2016

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Staże lub praktyki z Zakładzie Ekologii Lasu IBL

24
kwi
2015

Udział w badaniach dotyczących ekologii jeleniowatych, popielicowatych i nornikowatych....więcej »

Lasy a przemysł w świetle 40 lat badań

15
wrz
2013

W dniu 16 września 2013 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Lasy a przemysł w świetle wieloletnich badań w zasięgu oddziaływania Elektrowni Kozienice”....więcej »