XII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej „Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne"
 
DZIEŃ PIERWSZY 15.03.2022
 
BLOK I Sesja wprowadzająca
9.00-9.30

Powitanie i wystąpienia inauguracyjne - Instytut Badawczy Leśnictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

9.30-10.00

Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne aspekty lasów; T. Vesala, J. Bäck, T. Kalliokoski – Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia

10.00-10.30

Lasy a neutralność węglowa; W.L. Kutsch – Integrated Carbon Observation System

10.30-11.00

Różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych a zmiany klimatyczne; A.M. Jagodziński – Instytut Dendrologii PAN

11.00-11.20

Przerwa

11.20-11.50

Wpływ zmian klimatu na produktywność lasów; M.V. Marek – Instytut Badań nad Zmianami Globalnymi, Czeska Akademia Nauk

11.50-12.20

Zmiany klimatu - mit czy rzeczywistość; Z. Kundzewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 
BLOK II Ochrona lasu
12.30-12.50

Skala oraz możliwości przeciwdziałania zjawisku zamierania lasów w Polsce w kontekście zmian klimatu; A. Perlińska – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, T. Jabłoński – Instytut Badawczy Leśnictwa

12.50-13.10

Możliwości ograniczania gradacji korników w obliczu zmian klimatu; T. Hlásny – Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze, Czechy

13.10-13.30

Grzyby jako zagrożenie i remedium dla drzewostanów w zmieniających się warunkach środowiska leśnego; T. Oszako, D. Hilszczańska, H. Szmidla – Instytut Badawczy Leśnictwa

13.30-13.50

Przerwa

13.50-14.10

Przydatność modeli do oceny i prognozowania wpływu zmian klimatu na szkodniki leśne; D.M. Johnson – Uniwersytet Wspólnoty Wirginii, Richmond, USA, J.A. Walter – Uniwersytet Wirginii, USA

14.10-14.30

Organizacja ochrony przeciwpożarowej lasu na terenach poklęskowych; R. Szczygieł, M. Kwiatkowski – Instytut Badawczy Leśnictwa

14.30-14.50

Wpływ zmian klimatycznych na zagrożenie występowania chorób wśród zwierzyny; M. Krzysiak – Białowieski Park Narodowy, Politechnika Białostocka, M. Larska – Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB, Puławy

14.50-15.10

Populacje zwierząt a zmiany klimatu; M. Skorupski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

15.10-15.40

Dyskusja

 
DZIEŃ DRUGI 16.03.2022
 
BLOK III Hodowla lasu
9.00-9.20

Zmiany zasięgów występowania gatunków drzew w lasach Polski - komponowanie składów gatunkowych upraw; J. Łukaszewicz – Instytut Badawczy Leśnictwa

9.20-9.40

Rola cięć pielęgnacyjnych w kształtowaniu odporności i stabilności drzewostanów; B. Brzeziecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

9.40-10.00

Kiełkowanie nasion w warunkach zmieniającego się klimatu; J. Walck – Uniwersytet Środkowego Tennessee, Murfreesboro, USA, S. Jastrzębowski – Instytut Badawczy Leśnictwa

10.00-10.20

Potrzeba nowych strategii hodowlanych w obliczu zmieniającego się klimatu; A. Lewandowski, D. Chmura – Instytut Dendrologii PAN

10.20-10.40

Kształtowanie składu gatunkowego lasów Karpat i Sudetów w zmieniających się warunkach klimatu; A. Bruchwald, E. Dmyterko – Instytut Badawczy Leśnictwa

10.40-11.10

Dyskusja

11.10-11.40

Przerwa

 
BLOK IV Urządzanie lasu
11.40-12.00

Sekwestracja węgla drzewostanów sosnowych w ujęciu chronosekwencyjnym; J. Olejnik, M. Urbaniak, K. Ziemblińska, P. Dukat – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12.00-12.20

Odnowienia poklęskowe a wymiana węgla, wody i energii - wnioski dla praktyki leśnej; K. Ziemblińska, M. Urbaniak, J. Olejnik, P. Dukat – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12.20-12.40

Wyzwania planowania urządzeniowego wobec zmian klimatu; E. Wysocka-Fijorek – Instytut Badawczy Leśnictwa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, B. Neroj - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

12.40-13.00

Produkcyjność lasu w zmieniających się warunkach siedliskowych i jej konsekwencje dla gospodarki leśnej; J. Socha – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

13.00-13.20

Wiek rębności w kontekście stabilności w zmieniających się warunkach klimatycznych; R. Wójcik, W. Kędziora, T. Borecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

13.20-13.50

Dyskusja

 
DZIEŃ TRZECI 17.03.2022
 
BLOK V Gospodarka wodna  
9.00-9.20

Bóbr europejski – wyzwania dla integracji funkcji ekosystemowych z celami gospodarczymi w procesie planowania; Z. Libiete – Łotewski Państwowy Instytut Badawczy Leśnictwa, F. Ecke – Szwedzki Uniwersytet Rolniczy, L. Jägrud – Szwedzka Agencja Leśna, J. Segersten, G. Sjöberg, K. Eklöf – Szwedzki Uniwersytet Rolniczy, O. Belova – Litewskie Centrum Badawcze ds. Rolnictwa i Leśnictwa, D. Thorell – Szwedzka Agencja Leśna, A. Bārdule – Łotewski Państwowy Instytut Badawczy Leśnictwa, D. Čiuldienė – Litewskie Centrum Badawcze ds. Rolnictwa i Leśnictwa, E. Pierzgalski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

9.20-9.40

Wpływ zmian klimatu na mokradła leśne i możliwości ich ochrony; J. Czerepko – Instytut Badawczy Leśnictwa, J. Tabor – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

9.40-10.00

Plan gospodarowania wodą w lasach w aspekcie zmian klimatu; J. Bańkowski – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, E. Pierzgalski – prof. em. Instytut Badawczy Leśnictwa

10.00-10.20

Problemy suszy glebowej w lasach; A. Boczoń – Instytut Badawczy Leśnictwa

10.20-10.40

Gospodarowanie wodami w lesie w kontekście zmian klimatu; M. Goździk – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

10.40-11.10

Dyskusja

11.10-11.30

Przerwa

   
BLOK VI Zarządzanie lasami
11.30-11.50

Monitoring skutków zmian klimatu w drzewostanach na przykładzie Puszczy Białowieskiej; K. Stereńczak, B. Kraszewski, M. Mielcarek, A. Kamińska, M. Lisiewicz, A. Modzelewska, M. Białczak, Ż. Piasecka – Instytut Badawczy Leśnictwa

11.50-12.10

Wpływ skutków zmiany klimatu na polskie lasy. Obawy i oczekiwania społeczne; Z. Karaczun – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

12.10-12.30

Oczekiwania przemysłu drzewnego co do wielkości podaży drewna w kontekście zmian klimatu i ich wpływu na lasy; W. Sieniawski – Quercus, P. Stachowicz – Quercus, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, M. Stolarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12.30-12.50

Przerwa

12.50-13.10

Prośrodowiskowe znaczenie sektora drzewnego i jego produktów; E. Ratajczak – Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny -Centrum Technologii Drewna

13.10-13.30

Aspekty ochrony przyrody (czynnej i biernej) a zmiany klimatu; J. Holeksa - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13.30-13.50

Lasy dla klimatu w komunikacji społecznej; E. Marszałek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

13.50-14.20

Dyskusja

   
14.20-15.00

Wnioski z XII sesji ZSL, zakończenie