Szanowni Państwo

Koncepcja powołania do życia Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL zrodziła się pod wpływem realizowanych od wielu lat podobnych inicjatyw przez różne, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, ośrodki naukowo-badawcze i dydaktyczne. Dotyczy to m.in. współorganizowanej od 1978 r. przez Komitet Techniki Rolniczej PAN corocznej kilkudniowej „Letniej Szkoły Inżynierii Systemów Rolnictwa". Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej organizuje aż trzy ogólnokrajowe szkoły, w tym od początku obecnego wieku szkołę poświęconą „Nadzwyczajnym Zagrożeniom Środowiska", a od 1990 r. wraz z Komitetem Gospodarki Wodnej PAN – „Ogólnopolską Szkołę Gospodarki Wodnej". W zakresie leśnictwa natomiast podobne coroczne kilkudniowe spotkania organizuje Wydział Leśnictwa Uniwersytetu we Freyburgu w Niemczech. W tamtejszym „Zimowym Kolokwium Las i Drewno" bierze udział nawet do 500 osób. Należałoby także wymienić „Zimowe Kolokwium Leśne w Eberswalde", koncentrujące uwagę na wdrażaniu wyników badań do praktyki.
Po kilku latach przygotowań, w tym zebraniu licznych opinii i przeprowadzeniu konsultacji, IBL wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych uruchomił w 2009 r. pierwszą Sesję ZSL. Ustalona przez Radę Programową tematyka dotyczyła następujących zagadnień:
 • I Sesja „Leśnictwo wielofunkcyjne – stan obecny i przyszłość" (2009),
 • II Sesja „Problemy ochrony przyrody w lasach" (2010),
 • III Sesja „Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030" (2011),
 • IV Sesja „Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna" (2012),
 • V Sesja „Planowanie w gospodarstwie leśnym w XXI wieku" (2013),
 • VI Sesja „Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu" (2014),
 • VII Sesja „Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej" (2015),
 • VIII Sesja „Zagrożenia lasu i jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej" (2016),
 • IX Sesja „Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych" (2017),
 • X Sesja „Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie" (2018),
 • XI Sesja „Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie" (2019),
 • XII Sesja „Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne" (2022).
Dotychczas we wszystkich sesjach wygłoszono w sumie 253 referaty, w tym 58 zagranicznych. Łączna liczba uczestników Zimowej Szkoły Leśnej przekroczyła już 2500 osób. Stały wzrost liczby słuchaczy kolejnych edycji Szkoły jest rezultatem z jednej strony trafności doboru jej tematyki, a z drugiej rosnącym społecznym zainteresowaniem sprawami lasów i leśnictwa. Mamy nadzieję, a zarazem przekonanie, że kolejne sesje będą wychodziły na przeciw oczekiwaniom nauki i praktyki.
W imieniu Organizatorów chciałbym serdecznie zaprosić do uczestnictwa w Szkole. A zatem do zobaczenia w Sękocinie Starym!


prof. dr hab. Jacek Hilszczański
Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

Szanowni Państwo

Podstawowym celem organizacji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL było stworzenie szerokiego i niezależnego interdyscyplinarnego forum prezentacji ważnych obecnie i w przewidywanej przyszłości problemów utylitarnych i poznawczych, a także koncepcji metod ich rozwiązywania zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Równie istotnym motywem była i jest integracja różnych grup specjalistów z zakresu leśnictwa, umocnienie współpracy nauki i praktyki leśnej, zwłaszcza przez wzbogacanie i empiryczną weryfikację wyników obserwacji, doświadczeń i eksperymentów. Osiąganiu tych celów powinna towarzyszyć synteza pogłębiającej się specjalizacji nauk leśnych oraz atomizacji ich celów. Postulat spójności poszczególnych dyscyplin wymaga jednolitej koncepcji lasu i właściwych dla niego zunifikowanych metod poznawczych i pragmatycznych. Potrzeby w tym zakresie szczególnie mocno odczuwane są obecnie, z uwagi na nienotowaną dotychczas presję zmian w gospodarczym, środowiskowym i społecznym otoczeniu lasu. Wystarczy tu wymienić potęgujące się zagrożenia środowiska naturalnego przez zmiany klimatu, rosnącą presję na pozaprodukcyjne funkcje lasu, nasilanie się procesów globalizacji także na produkty leśne, a w rezultacie wzrost konkurencji na rynku leśno-drzewnym i pojawianie się tzw. paradoksu gospodarki leśnej. Sprostanie wynikającym stąd wyzwaniom rodzi potrzebę co najmniej integracji dyscyplin nauk leśnych oraz ich współpracy z praktyką leśną.


prof. dr hab. Andrzej Klocek
Pomysłodawca Zimowej Szkoły Leśnej