V Sesja Zimowej Szkoły Leśnej
 

W dniach 19–21 marca 2013 r. odbyła się V sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, zorganizowana wspólnie z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.

W jubileuszowej V Sesji uczestniczyła rekordowa liczba 280 osób, a jej honorowymi gośćmi byli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski, dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ Nina Dobrzyńska, zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych Jan Szramka i Marcin Polak, dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Stanisław Małek, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Janusz Dawidziuk. Licznie przybyli również goście zagraniczni: Norbert Weber z Uniwersytetu w Dreźnie, Michael Köhl z Federalnego Instytutu von Thünena w Hamburgu, prof. Gerhard Oesten z Uniwersytetu we Freiburgu, Peter Mayer z Instytutu Leśnego w Wiedniu, Thomas Knoke z Uniwersytetu w Monachium, Rudolf Petráš ze Słowackiego Centrum Leśnego w Zvoleniu, William S. Keeton z Universytetu Vermont w Burlington (USA), Ola Sallnäs z Południowoszwedzkiego Centrum Badawczego Leśnictwa w Alnarp.

Otwarcia V Sesji dokonali dyrektor IBL prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki i zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej Jan Szramka, przy dźwiękach sygnałów odegranych przez zespół trębaczy myśliwskich AKTEON ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Podczas tegorocznej sesji Zimowej Szkoły Leśnej wygłoszono łącznie 26 referatów, które przygotowali przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz ośrodków naukowych.
 


Tegoroczne obrady zostały podzielone na cztery bloki tematyczne:
I. Przedmiot i znaczenie planowania urządzeniowego w polityce leśnej państwa.
II. Wzajemne oddziaływanie planów urządzenia lasu oraz planów i strategii kształtujących otoczenie gospodarki leśnej.
III. Problemy i kierunki rozwoju metod zagospodarowania w planie urządzenia lasu.
IV. Wpływ zagrożeń na planowaną realizację funkcji lasu.

W ramach tej sesji powiązanie polityki leśnej państwa i strategii rozwoju gospodarki leśnej z urządzaniem lasu przedstawił wiceminister środowiska Janusz Zaleski, według którego wszelkie konflikty pomiędzy różnymi funkcjami lasów powinna łagodzić wielofunkcyjna gospodarka leśna. W ocenie ministra zasadnicze problemy, z którymi muszą w najbliższym czasie zmierzyć się władze leśne, to: sprawa uznawania lasów ochronnych, negatywne opinie RDOŚ dotyczące strategicznych ocen oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu oraz PUL dla trzech nadleśnictw Puszczy Białowieskiej.

Problemy bilansowania podstawowych elementów rocznego planu finansowo-gospodarczego LP zreferował Marcin Polak, zastępca dyrektora generalnego LP ds. ekonomicznych, natomiast realizację wielofunkcyjnej gospodarki leśnej poprzez plany urządzenia lasów oraz ocenę prognoz oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko omówił Jacek Przypaśniak, naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki DGLP.

Podczas tej sesji prezentacje wygłosili również goście z zagranicy: Norbert Weber - udział społeczeństwa w procesach planowania związanego z lasami w Saksonii, Michael Köhl - szanse przyszłego rozwoju społeczeństw opartego na tzw. zielonej gospodarce oraz Thomas Knoke - ocena wrażliwości drzew leśnych na klęski przyrodnicze oraz ustalanie składu gatunkowego drzewostanów w Bawarii na podstawie współczynnika ryzyka. Natomiast zasady i tryb sporządzania planów urządzenia lasu w swoich krajach przedstawili: w Niemczech - prof. Gerhard Oesten i w Austrii - Peter Mayer.
 


Referat dotyczący aspektów ochrony przyrody w PUL w świetle ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody przedstawiła Nina Dobrzyńska z Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ. Omówiła w nim ramowe wytyczne w projektowaniu zadań z zakresu ochrony przyrody dla obszarów Natura 2000 położonych na gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych (nadleśnictw). Dokument ten jest już praktycznie gotowy, czeka na ostateczną akceptację ministra środowiska. Zgodnie z wytycznymi za kluczowe uznano ścisłą współpracę i udział instytucji (w tym RDOŚ), na poszczególnych etapach opracowywania planu urządzania lasu: podczas prac Komisji Założeń Planu, narady techniczno-gospodarczej oraz komisji projektu PUL. Przyjęto rozwiązanie, że procedowanie i uzgadnianie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w granicach nadleśnictwa będzie się odbywać równolegle z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, szczególnie w procesie sporządzania prognozy oddziaływania ustaleń planu urządzenia lasu na środowisko.
 


Praktyczne aspekty uwzględnienia turystyki i rekreacji w planach urządzenia lasu omówiła Emilia Janeczko z SGGW, natomiast koncepcje regionalnych strategii zrównoważonej gospodarki leśnej zreferowali naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: prof. dr hab. Krystyna Przybylska i dr hab. Stanisław Zięba.

W trzecim bloku tematycznym sesji referat wprowadzający o celach i zadaniach inwentaryzacji lasu w zarządzaniu leśnictwem wielofunkcyjnym wygłosili naukowcy z Wydziału Leśnego SGGW: prof. dr hab. Tomasz Borecki, prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki , prof. dr hab. Edward Stępień i dr inż. Roman Wójcik. Ekonomiczno-finansowe problemy w planowaniu urządzania lasu przedstawił pomysłodawca ZSL prof. dr hab. Andrzej Klocek z IBL, wraz z prof. dr. hab. Lechem Płotkowskim i Jarosławem Piekutinem z SGGW. Problematykę roli siedlisk przyrodniczych w planowaniu urządzeniowym, zwłaszcza cennych i naturowych, przedstawili: dr hab. Janusz Czerepko z IBL i Jan Tabor z Wydziału Ochrony Przyrody DGLP. Interesującym referatem zakończył się drugi dzień Sesji, w którym Rudolf Petráš ze Zvolenia przedstawił modele produkcji i optymalnej dojrzałości drzewostanów na Słowacji.
 


Ostatni dzień obrad wypełniły referaty poświęcone potencjalnym i rzeczywistym zagrożeniom mającym wpływ na stopień realizacji funkcji pełnionych przez las. Planowanie urządzeniowe w drzewostanach zagrożonych rozpadem omówili: dr inż. Kazimierz Szabla - dyrektor RDLP w Katowicach i dr hab. Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, natomiast realizację planu urządzenia lasu w warunkach szkód i klęsk w lasach przedstawił dr hab. Roman Jaszczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 


Podsumowania tegorocznego spotkania naukowców i leśników-praktyków dokonali: naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki DGLP Jacek Przypaśniak i prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Podziękowali oni uczestnikom za tak liczny udział w tegorocznej sesji i zaprosili wszystkich na kolejną VI już Sesję Zimowej Szkoły Leśnej, planowaną w marcu 2014 r.

Opracował: Artur Sawicki (ZIN)