IV Sesja Zimowej Szkoły Leśnej
 
W dniach 20–22 marca 2012 r. odbyła się czwarta sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL organizowanej wspólnie z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Tematem tegorocznych obrad były "Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna".

W IV Sesji uczestniczyły 234 osoby, a jej honorowymi gośćmi byli: senator Wojciech Skurkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak, zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Jan Szramka, dziekani Wydziałów Leśnych Stanisław Małek, Maciej Skorupski i Michał Zasada, prof. Andrzej Szujecki, Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Janusz Dawidziuk, dyrektor Instytutu Technologii Drewna Władysław Strykowski, prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych Władysław Pędziwiatr oraz przedstawiciele przemysłu drzewnego: dyrektor ds. dostaw SWEDWOOD Poland Łukasz Tymendorf i dyrektor ds. zakupów surowca Barlinek SA Norbert Dowejko, a także goście zagraniczni: Norbert Putzgruber, reprezentujący Austriackie Lasy Federalne, Olli Lipponen – przedstawiciel Dyrekcji Lasów Państwowych w Finlandii, Theresia Holzamer przedstawicielka Ministerstwa Żywności, Rolnictwa, Leśnictwa w Bawarii, Johan Bergh ze Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych i Gerhard Oesten z Uniwersytetu we Freiburgu.


Podczas tegorocznej sesji Zimowej Szkoły Leśnej wygłoszono łącznie 36 referatów i doniesień, które przygotowali przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, parków narodowych, przemysłu drzewnego oraz ośrodków naukowych.
Otwarcia IV Sesji dokonał dyrektor IBL prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Obrady zostały podzielone na cztery bloki tematyczne:

I. Cele, zakres i metody regulacyjne instrumentów produkcji drewna.
W ramach tej sesji przedstawiono 5 referatów. Minister Janusz Zaleski wraz z Zofią Chrempińską z Ministerstwa Środowiska omówili rolę produkcji drewna w polityce leśnej państwa, a przedstawiciele Departamentu Leśnictwa - perspektywy produkcji, handlu i wykorzystania drewna w Europie. Natomiast Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak, będący również członkiem Rady Programowej Zimowej Szkoły Leśnej, przedstawił przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji drewna w kontekście aktualnych uwarunkowań prowadzenia gospodarki leśnej w PGL LP. Prezentacje wygłosili również goście z zagranicy, omawiając prawne, organizacyjne i ekonomiczne regulacje produkcji drewna w swoich krajach - Norbert Putzgruber w Austrii i Olli Lipponen w Finlandii.


II. Produkcja, pozyskanie i dystrybucja drewna podstawową funkcją gospodarki leśnej.
Podczas tej sesji odbyło się 16 prezentacji, na które złożyły się referaty naukowców z IBL i innych ośrodków badawczych w Polsce. Dużo emocji wzbudził referat Janusza Dawidziuka, dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, w którym prelegent przedstawił prognozy rozwoju i użytkowania zasobów leśnych w Polsce w okresie najbliższych 50 lat, będące wynikiem Wielkopowierzchniowej Inwentaryzacji Stanu Lasu. Leśnikom licznie przybyłym leśnikom z całej Polski praktycznych informacji dostarczył referat Łukasza Tymendorfa ze SWEDWOOD Poland, w którym autor porównał łańcuchy dostaw drewna tartacznego w Polsce i Szwecji.

III. Wpływ pozaprodukcyjnych funkcji lasu i zmian klimatu na produkcję i pozyskanie drewna.
W tej sesji wygłoszono 6 referatów. Szczególnie interesujące prezentacje wygłosili goście: Theresia Holzamer, przedstawicielka Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa w Bawarii, nt. reglamentacji i pozyskania drewna w lasach objętych Siecią Natura 2000 w Bawarii oraz Johan Bergh ze Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych nt. wpływu zmian klimatycznych na zagrożenia, strukturę drzewostanów oraz produkcję drewna. Zainteresowanie tą tematyką było tak duże, że ożywiona dyskusja trwała do późnych godzin wieczornych.


IV. Rola gospodarki leśnej w łańcuchu leśno-drzewnym.
Referat wprowadzający nt. przesłanek, dynamiki i efektów wykorzystania drewna na cele energetyczne w Niemczech wygłosił prof. Gerhard Oesten z Uniwersytetu we Freiburgu. Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju omówiła prof. Ewa Ratajczak z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, natomiast gospodarczą i ekonomiczną sytuację przemysłów drzewnych i ich przyszłość przedstawił dyrektor zakupów surowca Barlinek Inwestycje Norbert Dowejko.

Spotkanie zakończył prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zapraszając uczestników na planowaną w marcu 2013 r. V Sesję Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL.


Opracował: Artur Sawicki (ZIN)
Zdjęcia: L. Kruczek, A. Sawicki (ZIN)