III Sesja Zimowej Szkoły Leśnej
 

Tradycją stało się, że w drugiej połowie marca w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbywa się forum wymiany myśli między naukowcami a praktykami na temat najważniejszych problemów leśnictwa.

W dniach 15–17 marca 2011 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym już po raz trzeci odbyło się spotkanie w ramach Zimowej Szkoły Leśnej dotyczące wizji strategii rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030.
W tym roku w obradach III Sesji uczestniczyła rekordowa liczba 215 uczestników, a honorowymi gośćmi, którzy swą obecnością zaszczycili to spotkanie byli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski, doradca ministra środowiska Joanna Maćkowiak-Pandera, zastępca dyrektora generalnego LP Tomasz Wójcik, a także goście zagraniczni: doradca dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej Robert Flies i przedstawiciel Federalnego Ministerstwa Rolnictwa, Wyżywienia i Ochrony Konsumenta w Berlinie Johann Georg Dengg.

Otwarcia III Sesji dokonał dyrektor IBL prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Referat wprowadzający do tematyki pierwszego dnia obrad poświęconej strategiom w polityce gospodarczej państwa wygłosiła Joanna Maćkowiak-Pandera, przedstawiając założenia strategii rozwoju kraju budowanej na podstawie głównych dokumentów, którymi są: „Długookresowa strategia rozwoju kraju do roku 2030", „Strategia sektorowa – bezpieczeństwo energetyczne i środowisko", a także inicjatywa Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej – „Europa efektywnie korzystająca z zasobów".
 


Wiceminister Janusz Zaleski podkreślił w swoim referacie rolę dokumentów Unii Europejskiej – „Strategii leśnej" i „Leśnego Planu Działania" w polityce Polski oraz w rozwoju gospodarki leśnej. Aktualnie w Ministerstwie Środowiska inicjowane są procesy legislacyjne realizujące te cele. Pierwszy blok tematyczny zakończył swoim wystąpieniem Robert Flies, który wskazał, że jednym z istotnych wyzwań na najbliższą przyszłość dla rozwoju leśnictwa jest Proces Paneuropejski „Lasy dla Europy" i kontynuacja działań dotyczących „Zielonej Księgi".
 


W drugim dniu III Sesji Zimowej Szkoły Leśnej omawiano tematykę poświęconą produkcyjnym aspektom strategii lasów. Referat wprowadzający „Ocena rozwoju produkcyjności struktury i przeznaczenia zasobów leśnych" wygłoszony został przez prof. dr. hab. Tomasza Boreckiego z SGGW i dr. Janusza Dawidziuka – dyrektora BULiGL. W sesji tej szczególną uwagę zwrócono na kierunki zmian w hodowli i ochronie lasu oraz zmiany struktury popytu na drewno w Polsce. Prof. dr hab. Andrzej Klocek, inicjator i pomysłodawca kolejnych trzech Zimowych Szkół Leśnych w IBL, wygłosił interesujący referat pt. „Ryzyko w gospodarstwie leśnym", wskazując istotną rolę gry rynkowej i konsekwencji z niej wynikających dla gospodarki leśnej.
Ostatni dzień obrad wypełniły referaty III bloku tematycznego „Ekonomiczno-organizacyjne i społeczne aspekty strategii leśnictwa". Zwrócono w nich uwagę na ekonomiczne i społeczne aspekty łańcucha leśno-drzewnego, co stanowiło przedmiot referatu prof. Lecha Płotkowskiego i prof. Stanisława Zająca. W kolejnych wystąpieniach podkreślano rolę wyszkolenia kadr, a także poziom wykształcenia leśnego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wystąpieniach: prof. dr. hab. Andrzeja Grzywacza – „Stan i perspektywy rozwoju średniego i wyższego szkolnictwa leśnego" i dr hab. Arkadiusza Gruchały – „Kierunki rozwoju zarządzania kadrami w Lasach Państwowych". Ożywione dyskusje towarzyszące obradom trzech dni III Sesji Zimowej Szkoły Leśnej były jednoznacznym świadectwem potrzeby wymiany myśli i poglądów nt. prognoz rozwoju leśnictwa między praktykami a przedstawicielami świata nauki.

W podsumowaniu swego wystąpienia Krzysztof Janeczko – dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska podkreślił szczególne uwarunkowania i kierunki rozwoju leśnictwa w skali europejskiej. Wskazał na szereg ważnych zdarzeń mających miejsce w tym roku: istotny moment objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej, Międzynarodowy Rok Lasów ogłoszony przez ONZ, a także wspólne działania państw na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju lasów. Wpisuje się w to organizowana w Białowieży we wrześniu br. wspólna konferencja dyrektorów departamentów leśnictwa i ochrony przyrody wszystkich państw członkowskich UE.Spotkanie zakończył prof. dr. hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zapraszając uczestników na planowaną w marcu 2012 r. IV Sesję Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL.

Opracował: Artur Sawicki (ZIN)
Zdjęcia: Artur Sawicki (ZIN)

Pobierz program III Sesji