II Sesja Zimowej Szkoły Leśnej
 
W dniach 16-18 marca 2010 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się druga Sesja Zimowej Szkoły Leśnej, której współorganizatorem była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

W trzydniowym spotkaniu uczestniczyło ponad 190 osób. Tak duże zainteresowanie wynikało z wiodącego tematu tegorocznej Sesji – „Problemy ochrony przyrody w lasach" zaproponowanego przez Radę Programową Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL. Stąd też uczestniczyli w niej przedstawiciele zarówno praktyki i gospodarki leśnej, a w szczególności Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, rdLP, nadleśnictw, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Grono naukowców reprezentowali przedstawiciele Wydziałów Leśnych: SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu udział wzięli również pracownicy Generalnej i regionalnych dyrekcji Ochrony Środowiska. Szczególnej rangi całemu przedsięwzięciu nadała obecność uznanych autorytetów w dziedzinie leśnictwa, m.in. profesorów Wydziału Leśnego SGGW: prof. dr. hab. Andrzeja Szujeckiego oraz prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego. Nowym elementem Zimowej Szkoły Leśnej w tym roku było uczestnictwo w jej obradach reprezentantów administracji i nauk leśnych z zagranicy: dr. Christopha Hartebrodta (Instytut Badawczy Leśnictwa Badenii-Wirtembergii) i Volkera Binnera (Bawarskie Ministerstwo Wyżywienia, Rolnictwa i Lasów) z Niemiec, Arto Naskali (Fiński Instytut Badawczy Leśnictwa - METLA) z Finlandii oraz dr. Petra Zahradnika (dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa i Gospodarki Łowieckiej) z Czech.


Otwarcia II Sesji ZSL dokonali: dyrektor IBL prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki wraz z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych dr. Marianem Piganem.

Sesje referatowe skoncentrowane były na następujących problemach:

Polityczne i prawne aspekty ochrony przyrody w lasach,
Gospodarcze konsekwencje ochrony przyrody w lasach,
Ekologiczne aspekty ochrony przyrody leśnej,
Społeczne aspekty ochrony przyrody w lasach.


Referatem wprowadzającym było wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Janusza Zaleskiego nt. „Ochrona przyrody w polityce leśnej państwa i w praktyce". Kolejne wystąpienia prelegentów poświęcone były gospodarczym aspektom ochrony przyrody w lasach, a także dotyczyły istotnego znaczenia ekologicznych i społecznych uwarunkowań ochrony przyrody. Goście zagraniczni w swych referatach przedstawili gospodarcze konsekwencje wprowadzenia w ich krajach Obszarów Natura 2000.


Aktywność uczestników Szkoły uwidoczniła się w wielowątkowych dyskusjach zmierzających do określenia kompromisu między racjonalną gospodarką leśną zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju a aktywną ochroną przyrody na terenach leśnych. Cenne dla obrad były uwagi przedstawicieli regionalnych dyrekcji Ochrony Środowiska, których zadaniem jest m.in. zagwarantowanie współistnienia Obszarów Natura 2000 i terenów nie objętych ochroną, a także współpracy zapewniającej skuteczność tej ochrony.


Prof. dr hab. Andrzej Klocek, pomysłodawca Zimowej Szkoły leśnej przy IBL zwrócił uwagę, że tego typu spotkania są ważnym forum wymiany poglądów dotyczących ważkich problemów, a tym niewątpliwie jest temat II Sesji. Wiąże się to z presją społeczną na pozaprodukcyjne funkcje lasu i poszukiwaniem nowych rozwiązań w prowadzeniu gospodarki leśnej takich, które pozwolą na jej dalszą efektywność. Tym samym istnieje ogromne znaczenie badań leśnych, które będą wspierały podejmowanie decyzji zarówno gospodarczych, jak i tych związanych z ochroną przyrody.


Opracował: Artur Sawicki (ZIN)