I Sesja Zimowej Szkoły Leśnej
 
W dniach 17-19 marca 2009 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie odbyła się inauguracyjna I sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL, której współorganizatorem były Lasy Państwowe.

Otwarcia pierwszej tego typu szkoły z zakresu leśnictwa w Polsce dokonali: dyrektor IBL prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Marian Pigan. Następnie głos zabrał inicjator i autor koncepcji Zimowej Szkoły Leśnej prof. dr hab. Andrzej Klocek. W swoim wystąpieniu przedstawił genezę i przesłanki powołania do życia Szkoły (co nastąpiło w 2007 r.), która kontynuuje tradycje tego typu imprez istniejących w wielu placówkach Europy. Zakończył zaś podziękowaniami skierowanymi do powstałej w 2008 r. Rady Programowej w składzie: mgr inż. Edward Janusz, prof. dr hab. Andrzej Klocek, mgr inż. Ewa Lipka, dr inż. Marian Pigan, prof. dr hab. Kazimierz Rykowski i mgr inż. Adam Wasiak oraz Komitetu Organizacyjnego w osobach: dr Jakub Borkowski, dr Janusz Czerepko i dr hab. Iwona Skrzecz - za ich merytoryczny oraz organizacyjny wkład pracy nad przygotowaniem I sesji ZSL oraz za nadzwyczajną życzliwość przy realizacji kolejno podejmowanych spraw.


Problematyka trzydniowej sesji skoncentrowana była na ważkich zagadnieniach stanu obecnego i przyszłości leśnictwa wielofunkcyjnego. W I Sesji Szkoły wzięło udział ponad 150 osób, głównie leśników - praktyków z jednostek Lasów Państwowych oraz naukowców – przedstawicieli wielu jednostek badawczych związanych z leśnictwem oraz naukami przyrodniczymi.

Obecnością swą oraz interesującymi wystąpieniami inauguracyjną Szkołę zaszczycili wiceminister mgr inż. Janusz Zaleski oraz dyrektor Departamentu Obszarów Natura 2000 w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - dr Anna Liro. Pierwszy dzień Szkoły poświęcony był identyfikacji, znaczeniu i problemom rozwoju ważniejszych funkcji gospodarki leśnej. Blok referatów o tej tematyce otworzył prof. dr hab. Kazimierz Rykowski z IBL, który określił praktyczne aktualnie zadania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Przedstawiciel Lasów Państwowych, dyrektor RDLP Warszawa mgr inż. Wojciech Fonder w swym wystąpieniu kompleksowo zaprezentował kierunki i problemy rozwoju funkcji produkcyjnych gospodarki leśnej. Z kolei ochroną przyrody oraz wyzwaniami i uwarunkowaniami funkcjonowania systemu Natura 2000 w ekosystemach leśnych zajęła się w swej prezentacji dr Anna Liro z GDOŚ. W tym dniu również referaty związane z bieżącą problematyką lasów i ich struktury przedstawili pracownicy naukowi Instytutu Badawczego Leśnictwa. Dr Rafał Paluch i dr Jan Łukaszewicz skoncentrowali uwagę w swoim referacie na konsekwencjach dla przyszłej struktury, stabilności i produkcyjności drzewostanów, spowodowanych zaniechaniem aktywności hodowlanej w ekosystemach leśnych. Natomiast dr Piotr Gołos i prof. dr hab. Stanisław Zając przedstawili klasyfikację funkcji lasu, metodyczne podstawy kwalifikacji oraz uwarunkowania ich rozwoju. W ostatnim referacie tego dnia prof. dr hab. Andrzej Klocek zaprezentował referat omawiający dylematy gospodarcze lasu wielofunkcyjnego, poparte licznymi danymi liczbowymi dotyczącymi poszczególnych funkcji lasu w wybranych krajach europejskich.

Drugi dzień Szkoły poświęcono wielofunkcyjnej gospodarce leśnej w polityce leśnej oraz systemom zarządzania Lasami Państwowymi. W tym bloku tematycznym kierunki i problemy polityki leśnej państwa przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, mgr inż. Janusz Zaleski. Dyrektor generalny LP dr inż. Marian Pigan wygłosił wieloaspektowy referat nt. wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w strukturze organizacyjnej i systemie zarządzania Lasami Państwowymi. O wielofunkcyjnej gospodarce leśnej w systemie zarządzania jednostkami organizacyjnymi LP mówili ich gospodarze – na poziomie nadleśnictwa przedstawił nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma mgr inż. Zygmunt Jurasz, na poziomie funkcjonowania regionalnej dyrekcji LP – dyrektor RDLP w Katowicach dr inż. Kazimierz Szabla. Zgodnie z założeniami Rady Programowej Szkoły każdy blok tematyczny miał łączyć doświadczenia praktyków i przedstawicieli świata nauki. Stąd też drugi dzień sesji zamknęły prezentacje prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego i prof. dr. hab. Piotra Paschalisa-Jakubowicza. Profesorowie ci odnieśli się do modelu wielofunkcyjnego leśnictwa w aspekcie dwóch dyscyplin badań leśnych - hodowli i użytkowania lasu.

W trzecim dniu Szkoły problematykę tradycyjnej ochrony lasu w konfrontacji z leśnictwem wielofunkcyjnym w procesach poznawczych przedstawił prof. dr hab. Andrzej Szujecki. Kolejne referaty wygłosili profesorowie SGGW - o urządzeniowych uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju leśnictwa mówił prof. dr hab. Edward Stępień, prezentację na temat wielofunkcyjnego lasu w badaniach ekonomiki leśnictwa przedstawił prof. dr hab. Lech Płotkowski. Problem znaczenia oraz kierunków i problemów rozwoju funkcji ochronnych gospodarki leśnej przedstawił w swym wystąpieniu prof. dr hab. Andrzej Grzywacz. Po każdym bloku tematycznym i referatach miała miejsce ożywiona i wielowątkowa dyskusja. Podsumowanie oraz roboczą wersję wniosków wynikających z całości obrad przedstawił na zakończenie gospodarz sesji - prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Zaprezentowane podczas I sesji Zimowej Szkoły Leśnej referaty wkrótce zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.


Podobno najtrudniejszy jest pierwszy krok... zwłaszcza w szkole, a ten w ocenie uczestników wypadł imponująco dla IBL.

Opracował: Artur Sawicki (ZIN)